Polykarbonátové svetlíky

VsańŹte na kvalitu ‚Äď rozhodnite sa pre svetl√≠ky POLAS v meste Bratislava a okol√≠

Svetl√≠ky ‚Äď skvel√© rieŇ°enie pre firmy aj dom√°cnosti v¬†Bratislave

 

StreŇ°n√© svetl√≠ky ide√°lnym sp√īsobom presvetlia priestor prirodzen√Ĺm svetlom a¬†z√°roveŇą ho primerane odvetraj√ļ. Postar√°me sa o¬†ich pr√≠jemn√Ĺ dizajnovo-estetick√Ĺ vzhńĺad. Samozrejme, Ňĺe svetl√≠ky disponuj√ļ vysok√Ĺm stupŇąom odolnosti vońći poveternostn√Ĺm podmienkam, k¬†ńćomu zaiste napom√°ha pevn√° a¬†stabiln√° celohlin√≠kov√° konŇ°trukcia, ako aj kvalitn√© akryl√°tov√© sklo, pr√≠p. polykarbon√°t.

NaŇ°a spolońćnosŇ• POLAS Polykarbon√°tov√© syst√©my, s.r.o. sa zaober√° v√Ĺrobou, dod√°van√≠m a mont√°Ňĺou nov√Ĺch svetl√≠kov, ako aj rekonŇ°trukciou star√Ĺch. StreŇ°n√© svetl√≠ky sa pouŇĺ√≠vaj√ļ k priamemu osvetleniu a odvetraniu priemyseln√Ĺch h√°l. N√°jdu uplatnenie vŇ°ade tam, kde je potrebn√© denn√© svetlo, prirodzen√© vetranie alebo poŇĺiarne zabezpeńćenie, ako s√ļ napr√≠klad v√Ĺrobn√© haly, hang√°re, Ň°tadi√≥ny a¬†in√© veńĺk√© priestory.

Nami vyr√°ban√© svetl√≠ky maj√ļ vynikaj√ļce tepelno-izolańćn√© vlastnosti, vysok√ļ odolnosŇ• proti rozbitiu a s√ļ opatren√© ochrannou vrstvou proti UV Ňĺiareniu. Zabezpeńćuj√ļ optim√°lne presvetlenie priemyseln√Ĺch h√°l za pomoci vyuŇĺitia denn√©ho svetla, ńć√≠m Ň°etria n√°klady na osvetlenie. To je len niekońĺko hlavn√Ĺch v√Ĺhod naŇ°ich svetl√≠kov. Preńć√≠tajte si bliŇĺŇ°ie inform√°cie o¬†svetl√≠koch POLAS, ktor√© v√°s presvedńćia, Ňĺe s√ļ t√Ĺm spr√°vnym rieŇ°en√≠m aj pre vaŇ°e priestory. Ich vysok√ļ kvalitu, dlhorońćn√ļ ŇĺivotnosŇ• a¬†jednoduch√© pouŇĺ√≠vanie v√°m garantujeme.

Svetl√≠ky, ktor√© v√°m bud√ļ spońĺahlivo sl√ļŇĺiŇ• dlh√© roky

 

NaŇ°e svetl√≠ky spńļŇąaj√ļ najvyŇ°Ň°ie kvalitat√≠vne Ň°tandardy. S√ļ charakteristick√© vynikaj√ļcimi mechanicko-fyzik√°lnymi aj tepelno-izolańćn√Ĺmi vlastnosŇ•ami a dlhorońćnou ŇĺivotnosŇ•ou. To vŇ°etko sa pozit√≠vnym sp√īsobom premietne aj do √ļńćtov za energie (najm√§ za teplo, klimatiz√°ciu a¬†elektrinu). VeńŹ preńćo by ste museli osvetńĺovaŇ• chodbu pomocou Ňĺiarovky v¬†lustri, a¬†to od r√°na do veńćera, keńŹ ju svetl√≠ky zaplavia denn√Ĺm svetlom? Maj√ļ totiŇĺ skvel√ļ sveteln√ļ priepustnosŇ•.

Pevn√©, s¬†elektrick√Ĺm alebo manu√°lnym vetran√≠m, pr√≠p. so streŇ°n√Ĺm v√Ĺlezom? Hlin√≠kov√© svetl√≠ky, streŇ°n√© priemyseln√© svetl√≠ky, bodov√© kupolov√© svetl√≠ky, polykarbon√°tov√© svetl√≠ky, obl√ļkov√© svetl√≠ky alebo plastov√Ĺ svetl√≠k? Je iba na vaŇ°om rozhodnut√≠, ak√© svetl√≠ky si vyberiete.¬† ZakaŇĺd√Ĺm sa m√īŇĺete spońĺahn√ļŇ• na odborn√© poradenstvo a¬†profesion√°lnu mont√°Ňĺ. Dod√°me, Ňĺe svetl√≠ky montujeme od¬†Bratislavy po Sninu ‚Äď jednoducho v¬†r√°mci cel√©ho Slovenska. Je moŇĺn√© prisp√īsobiŇ• ich rozlińćn√Ĺm typom striech (montujeme svetl√≠ky na ploch√ļ strechu aj strechu s¬†miernym sklonom).

Na kompletn√© svetl√≠ky poskytujeme aŇĺ p√§Ň•rońćn√ļ z√°ruku.

Okrem svetl√≠kov v√°m navrhneme a¬†namontujeme aj pr√≠streŇ°ok na auto ńći pr√≠streŇ°ok na balk√≥n. TaktieŇĺ vyr√°bame pr√≠streŇ°ky na terasu. Cenov√ļ ponuku v√°m vypracujeme na mieru, podńĺa vaŇ°ich poŇĺiadaviek.

Svetlíky Bratislava

Svetl√≠ky POLAS v Bratislave a okol√≠ ‚Äď pozn√°te vŇ°etky ich v√Ĺhody

 

Svetl√≠ky s√ļ t√Ĺm spr√°vnym rieŇ°en√≠m, ktor√© dod√° prirodzen√© osvetlenie aj do vaŇ°ich priestorov. Polykarbon√°tov√© svetl√≠ky s√ļ inŇ°talovan√© na strechy budov. NajńćastejŇ°ie ide o¬†priemyseln√© haly, veńĺk√© firmy ńći pracovn√© z√°vody, ktor√© je n√°rońćn√© osvetliŇ•. Samozrejme, svetl√≠ky m√īŇĺu byŇ• inŇ°talovan√© aj do in√Ĺch objektov. VyuŇĺ√≠van√© s√ļ neraz napr√≠klad v¬†n√°kupn√Ĺch centr√°ch, zdravotn√≠ckych zariadeniach, Ň°kolsk√Ĺch priestoroch, na Ň°portovisk√°ch a¬†Ň°tadi√≥noch ńći v¬†hang√°roch alebo v¬†hotelov√Ĺch hal√°ch a¬†vŇ°ade tam, kde je potrebn√© priestory prirodzene a¬†efekt√≠vne osvetliŇ•.

 

Svetl√≠ky umoŇĺŇąuj√ļ svetlu prenikaŇ• do interi√©rov. Cez priepustn√ļ v√ĹplŇą svetl√≠kov z polykarbon√°tu, dok√°Ňĺe svetlo efekt√≠vne prenikaŇ• do priestorov a¬†prirodzene ich osvetńĺovaŇ•. Presklenie svetl√≠kov je vyr√°ban√© z¬†kom√īrkov√Ĺch polykarbon√°rov√Ĺch dosiek najvyŇ°Ň°ej kvality, ktor√© preukazuj√ļ jedineńćn√© vlastnosti pri prep√ļŇ°Ň•an√≠ svetla a¬†z√°roveŇą vykazuj√ļ skvel√© tepelno-izolańćn√© vlastnosti. VńŹaka tomu s√ļ svetl√≠ky z¬†naŇ°ej ponuky vhodn√© aj do budov bez ak√Ĺchkońĺvek okien, a¬†tieŇĺ do priestorov, v¬†ktor√Ĺch je udrŇĺanie priaznivej teploty interi√©rov mimoriadne d√īleŇĺit√©.

Hńĺad√°te kvalitn√© svetl√≠ky v meste Bratislava? InŇ°talujeme v r√°mci cel√©ho Slovenska.

 

Svetl√≠ky POLAS s√ļ svetl√≠kmi najvyŇ°Ň°ej kvality, ktor√© pre v√°s vyr√°bame v¬†meste Nitra. Kvalitn√° slovensk√° v√Ĺroba je z√°rukou vaŇ°ej spokojnosti aj dlhorońćnej funkńćnosti nami pon√ļkan√Ĺch svetl√≠kov. O kvalite naŇ°ich svetl√≠kov svedńćia aj pozit√≠vne hodnotenia a recenzie naŇ°ich predoŇ°l√Ĺch a st√°lych z√°kazn√≠kov v r√°mci mesta Prievidza, Nitra, ale aj v mest√°ch PreŇ°ov, KoŇ°ice, Michalovce, Poprad, Humenn√© ńći v r√°mci cel√©ho Slovenska. Svetl√≠ky na mieru pre v√°s vyrob√≠me podńĺa vaŇ°ich poŇĺiadaviek a vykon√°me profesion√°lnu mont√°Ňĺ priamo na vaŇ°ej adrese.

 

O¬†dod√°vky a¬†mont√°Ňĺ svetl√≠kov sa star√° n√°Ň° t√≠m sk√ļsen√Ĺch profesion√°lov. Presne vieme, ako pri pr√°ci postupovaŇ•. Podńĺa vaŇ°ich preferenci√≠ n√°jdeme najvhodnejŇ°√≠ term√≠n mont√°Ňĺe, ktor√ļ sa zakaŇĺd√Ĺm pok√ļsime vykonaŇ• ńćo najr√ĹchlejŇ°ie tak, aby v√°m svetl√≠ky mohli ńćo najsk√īr sl√ļŇĺiŇ•. Samozrejme, prvorad√° je pre n√°s vŇĺdy najm√§ kvalita odvedenej pr√°ce. Aj keńŹ je mont√°Ňĺ svetl√≠kov moŇĺn√° takmer pońćas cel√©ho roka. Svetl√≠ky odpor√ļńćame inŇ°talovaŇ• najm√§ pońćas tepl√Ĺch mesiacov, ako napr√≠klad na jar, pońćas leta alebo na jeseŇą. V¬†zimn√Ĺch mesiacoch m√īŇĺe inŇ°tal√°ciu sŇ•aŇĺiŇ• napr√≠klad sneŇĺenie, kr√ļpy alebo mr√°z prenikaj√ļci do interi√©rov.

Nie len presvetlenie interi√©rov, ale aj jednoduch√© vetranie a¬†skvel√© tepelno-izolańćn√© vlastnosti ‚Äď o to vŇ°etko sa postaraj√ļ svetl√≠ky

 

Hlavn√Ĺ d√īvodom inŇ°tal√°cie svetl√≠kov do priestorov je najm√§ ich lepŇ°ie presvetlenie a¬†neobmedzen√Ĺ pr√≠sun denn√©ho svetla. Svetl√≠ky vŇ°ak okrem skvel√Ĺch vlastnost√≠ presvetlenia prin√°Ň°aj√ļ aj mnoŇĺstvo ńŹalŇ°√≠ch jedineńćn√Ĺch benefitov. Medzi jeden z¬†najd√īleŇĺitejŇ°√≠ch patr√≠ napr√≠klad vyuŇĺitie svetl√≠kov na vetranie. Pre veńĺk√© priestory, haly ńći budovy bez okien m√īŇĺe byŇ• pravideln√° v√Ĺmena vzduchu a¬†vetranie n√°rońćn√©. PouŇĺ√≠vanie klimatiz√°cie na pr√≠sun vzduchu do interi√©rov je zas finanńćne n√°rońćn√©. Svetl√≠ky s√ļ pritom skvel√Ĺm rieŇ°en√≠m, ako vpustiŇ• ńćerstv√Ĺ vzduch do interi√©ru bez toho, aby sa zv√ĹŇ°ili vaŇ°e n√°klady za pouŇĺ√≠vanie klimatiz√°cie.

 

Pravideln√© vetranie je d√īleŇĺit√© pre kaŇĺd√Ĺ interi√©r tak, ako aj pre osoby, ktor√© sa v¬†Ňąom pohybuj√ļ. V¬†pracovn√Ĺch z√°vodoch ńći pracovn√Ĺch prev√°dzkach zamestnanci potrebuj√ļ ńćerstv√Ĺ vzduch k¬†dosahovaniu kvalitn√Ĺch pracovn√Ĺch v√Ĺkonov. Rovnako tak, potrebuj√ļ aj kvalitn√© osvetlenie. Je dok√°zan√©, Ňĺe v¬†priestoroch, v¬†ktor√Ĺch s√ļ inŇ°talovan√© svetl√≠ky zamestnanci dok√°Ňĺu pod√°vaŇ• lepŇ°ie pracovn√© v√Ĺkony a¬†z√°roveŇą sa pri pr√°ci c√≠tia komfortnejŇ°ie. Svetl√≠ky s√ļ preto invest√≠ciou do komfortu aj do kvality interi√©rov bez okien, prińćom sa postaraj√ļ aj o¬†zn√≠Ňĺenie vaŇ°ich mesańćn√Ĺch fakt√ļr.

Svetl√≠ky sa postaraj√ļ o¬†zn√≠Ňĺenie vaŇ°ich mesańćn√Ĺch n√°kladov za vyhrievanie aj ochladzovanie interi√©rov

 

Svetl√≠ky s√ļ invest√≠ciou, ktor√° rozhodne neońĺutujete. ńĆi uŇĺ sa rozhodnete pre nami pon√ļkan√© p√°sov√© obl√ļkov√© streŇ°n√© svetl√≠ky, bodov√© streŇ°n√© svetl√≠ky alebo streŇ°n√© priemyseln√© svetl√≠ky, zakaŇĺd√Ĺm sa postaraj√ļ o zn√≠Ňĺenie mesańćn√Ĺch n√°kladov za vyhrievanie priestorov pońćas zimn√Ĺch mesiacov a¬†zn√≠Ňĺenie n√°kladov za ochladzovanie interi√©rov pońćas hor√ļcich letn√Ĺch mesiacov.

 

Svetl√≠ky vykazuj√ļ skvel√© tepelno-izolańćn√© vlastnosti. Pri dopade sveteln√©ho Ňĺiarenia na svetl√≠ky do priestoru prenik√° aj teplo, ńćo je pońćas chladn√Ĺch mesiacov mimoriadne Ňĺiadan√©. Samozrejme, svetl√≠ky disponuj√ļ ochrannou vrstvou, ktor√° zamedzuje prenikaniu Ň°kodliv√©ho UV Ňĺiarenia. Dopadaj√ļce slneńćn√© l√ļńće s√ļ tak maxim√°lne bezpeńćn√©. VńŹaka moŇĺnosti vetrania nebudete musieŇ• klimatiz√°ciu p√ļŇ°Ň•aŇ• tak ńćasto alebo jej v√Ĺkon budete m√īcŇ• zn√≠ŇĺiŇ• v¬†z√°vislosti od individu√°lnych parametrov a¬†n√°rokov vaŇ°ich priestorov.

Svetlíky na strechy v meste Bratislava
Modern√© a funkńćn√© Svetl√≠ky POLAS v Bratislave a okol√≠

Ako si vybraŇ• svetl√≠ky na mieru vaŇ°ich potrieb?

 

S¬†v√Ĺberom najvhodnejŇ°ieho typu svetl√≠kov v√°m radi porad√≠me. V¬†naŇ°ej ponuke n√°jdete p√°sov√© obl√ļkov√© streŇ°n√© svetl√≠ky a bodov√© streŇ°n√© svetl√≠ky, prińćom oba typy svetl√≠kov nach√°dzaj√ļ svoje vyuŇĺitie v¬†rozlińćn√Ĺch priestoroch. Porad√≠me v√°m s¬†v√Ĺberom tak, aby sa postarali o¬†pr√≠sun osvetlenia, vzduchu ńći poskytli tepelno-izolańćn√© vlastnosti na mieru vaŇ°ich potrieb a¬†preferenci√≠.

 

Ob√°vaŇ• sa rozhodne nemus√≠te ani naruŇ°enia statiky vaŇ°ich priestorov. Svetl√≠ky inŇ°talujeme s¬†prisp√īsoben√≠m ku vŇ°etk√Ĺm stavebn√Ĺm poŇĺiadavk√°m a¬†n√°rokom konkr√©tneho priestoru. Z√°roveŇą, teŇ°iŇ• sa m√īŇĺete na estetick√Ĺ dizajn svetl√≠kov, ktor√© s√ļ neraz skvel√Ĺm dizajnov√Ĺch doplnkom priestorov. Aj preto sa po inŇ°tal√°cii svetl√≠kov v√§ńćŇ°ina naŇ°ich z√°kazn√≠kov p√Ĺta, ako bez nich v√ībec dok√°zali fungovaŇ•. Pre viac inform√°ci√≠ n√°s nev√°hajte kedykońĺvek kontaktovaŇ•. Radi odpovieme na vaŇ°e ot√°zky a¬†pom√īŇĺeme v√°m pri rozhodovan√≠.

Druhy streŇ°n√Ĺch svetl√≠kov – p√°sov√© obl√ļkov√© streŇ°n√© svetl√≠ky alebo bodov√© streŇ°n√© svetl√≠ky?

Bodov√© streŇ°n√© svetl√≠ky

 

Bodov√© streŇ°n√© svetl√≠ky sa inŇ°taluj√ļ na strechy ploch√© a s miernym sklonom. S√ļ urńćen√© do vŇ°etk√Ĺch typov stavieb na stropn√© presvetlenie priestorov. Tieto svetl√≠ky maj√ļ Ň°tvorcov√Ĺ alebo obdńļŇĺnikov√Ĺ p√īdorys so Ň°√≠rkou najviac 2,5m a dńļŇĺkou otvoru najviac 3m. PouŇĺ√≠vaj√ļ sa za √ļńćelom osvetlenia vn√ļtorn√©ho priestoru denn√Ĺm svetlom a pomocou otv√°racieho zariadenia na vetranie alebo ako streŇ°n√Ĺ v√Ĺlez.

 

KonŇ°trukcia svetl√≠ka sa sklad√° vo v√§ńćŇ°ine pr√≠padov z obruby, ktor√° sa inŇ°taluje na otvor v nosnej konŇ°trukcii, ńŹalej je tam manŇĺeta a kupola svetl√≠ka, ktor√° zabezpeńćuje prienik svetla cez svetl√≠k. Najd√īleŇĺitejŇ°√≠mi materi√°lmi pre v√Ĺrobu obl√ļkov√Ĺch svetl√≠kov je akryl√°tov√© sklo alebo polykarbon√°t pre kupolu s odtieŇąom ńć√≠rym alebo mlieńćnym v preveden√≠ jedno-, dvoj-, troj- alebo Ň°tvorvrstvov√©. ManŇĺety svetl√≠ka s√ļ vyr√°ban√© zo sklolamin√°tu. VyuŇĺit√≠m t√Ĺchto kvalitn√Ĺch materi√°lov dosahuj√ļ bodov√© svetl√≠ky dlhorońćn√ļ ŇĺivotnosŇ• a v√Ĺborn√© termo-izolańćn√© vlastnosti.

P√°sov√© obl√ļkov√© streŇ°n√© svetl√≠ky

 

P√°sov√© obl√ļkov√© streŇ°n√© svetl√≠ky s√ļ vysoko odoln√© vońći nepriazniv√Ĺm podmienkam, ako napr√≠klad v√≠chrica, kr√ļpy a¬†podobne. Materi√°l na v√Ĺrobu konŇ°trukcie t√Ĺchto svetl√≠kov tvoria hlin√≠kov√© Ň°peci√°lne profily. Je to celohlin√≠kov√Ĺ syst√©m konŇ°trukcie. ҆tandardn√Ĺ odtieŇą je pr√≠rodn√Ĺ hlin√≠k s¬†moŇĺnosŇ•ou dofarbenia pr√°Ň°kov√Ĺmi farbami /KOMAXIT podńĺa RAL/.

 

Na presklenie svetl√≠kov pouŇĺ√≠vame kom√īrkov√© polykarbon√°tov√© dosky. Hr√ļbka a¬†pońćet kom√īrok polykarbon√°tu z√°vis√≠ od poŇĺiadavky na koeficient prestupu tepla. OdtieŇą polykarbon√°tu m√īŇĺe byŇ• ńć√≠ry, mlieńćny alebo bronzov√Ĺ. StreŇ°n√Ĺ svetl√≠k sa dod√°va ako kompletn√° stavebnica priamo na stavbu, kde nasleduje jeho mont√°Ňĺ. Z√°ruńćn√° doba na kompletn√Ĺ svetl√≠k je Ň°tandardne 5 rokov. Cenov√© ponuky vypracujeme podńĺa konkr√©tnych poŇĺiadaviek z√°kazn√≠ka.

UloŇĺenie polykarbon√°tovej dosky je bez pouŇĺitia tmelov, ńćo umoŇĺŇąuje potrebn√ļ dilat√°ciu. UpevŇąovacie prvky s√ļ nerezov√© a hlin√≠kov√©, tesnenia s√ļ gumen√©. Prirodzen√© odvetranie svetl√≠ka je rieŇ°en√© moŇĺnosŇ•ou osadiŇ• ńĺubovońĺn√Ĺ pońćet otv√°rac√≠ch ventilańćn√Ĺch kr√≠del. Obsluha motorov ventilańćn√Ĺch kr√≠del je automatick√°. Je tu tieŇĺ moŇĺnosŇ• pouŇĺitia daŇĺńŹov√Ĺch a vetern√Ĺch senzorov, ktor√© zabezpeńćia zatvorenie ventil√°ci√≠ pri nepriazniv√Ĺch poveternostn√Ĺch podmienkach.

Svetlíky Bratislava

NaŇ°e pr√°ce

Galéria